No072灰丝美足写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

No072灰丝美足写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

最忌者,但头汗出,则为阴亡下厥,孤阳上出也。犀角筋搅饮食沫出,及浇地坟起者,食之杀人。

此为藏寒之「此」字,当是「非」字,若是「此」字,何以辨寒厥,当改之。 <目录>卷三\妇人杂病脉证并治第二十二<目录>卷三\妇人杂病脉证并治第二十二右二味,末之,取腊月猪脂镕,以槐枝绵裹头,四五枚,点药烙之。

五藏病各有十八,合为九十病;人又有六微,微有十八病,合为一百八病。清胃散治胃热熏,生地黄连当归身,丹皮升麻石膏煆,临煎须要入灯心。

程林曰:漏下者,妊娠经来,脉经以阳不足谓之激经也。风水得之内有水气,外感风邪,风则从上肿,故面浮肿,骨节疼痛恶风,风在经表也。

猪肉共羊肝和食之,令人心闷。强者加感之邪难犯,弱者加感之邪易干也。

所谓按法推类者,谓余脏准按此法而推其类也。  六脉俱浮而洪,浮则为风,洪则为气。

Leave a Reply